Tytuł artykułu: Sezonowa zmienność chemizmu wody w małej rzece w zlewni zurbanizowanej

Autorzy: WYSOCKA-CZUBASZEK, A., WOJNO, W.

Słowa kluczowe: zlewnia zurbanizowana, rzeka Biała, chemizm wody

Streszczenie: Celem niniejszej pracy była ocena sezonowej zmienności składu chemicznego wód rzeki Białej przepływającej przez obszar zurbanizowany. Rzeka Biała nie jest silnie zanieczyszczona. Średnia wartość EC25 wyniosła od 450 μS·cm–1 w górnym biegu rzeki do 838 μS·cm–1 w jej dolnym biegu. Stężenie N-NO3 – było najwyższe w większości punktów w maju i lipcu 2009 roku oraz w marcu 2010 roku. Stężenie N-NH4 + wahało się od 0,07 do 1,34 mg·dm–3. Najwyższe stężenia azotu amonowego stwierdzono w listopadzie 2009 roku i w marcu 2010 roku, w okresach małej aktywności biologicznej. Stężenie fosforanów zazwyczaj było podobne w wodach na całej długości badanego odcinka rzeki, a najmniejsze jego wartości odnotowano w listopadzie 2009 roku. Stężenie chlorków wynosiło 16,3–56,0 mg·dm–3. Najwyższe stężenie jonów Cl– , związane z zimowym utrzymaniem dróg, stwierdzono w marcu 2010 roku.

Cytowanie w stylu APA: Wysocka-Czubaszek, A. & Wojno, W. (2014). Sezonowa zmienność chemizmu wody w małej rzece w zlewni zurbanizowanej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (1), 64-76.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wysocka-Czubaszek & Wojno, 2014), następne powołania: (Wysocka-Czubaszek & Wojno, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Wysocka-Czubaszek, Agnieszka, Wioleta Wojno. "Sezonowa zmienność chemizmu wody w małej rzece w zlewni zurbanizowanej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 63 ser., vol. 23, nr 1, (2014): 64-76.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wysocka-Czubaszek, & Wojno 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wysocka-Czubaszek_Wojno_2014_PNIKS, author={Wysocka-Czubaszek, Agnieszka and Wojno, Wioleta}, title={Sezonowa zmienność chemizmu wody w małej rzece w zlewni zurbanizowanej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN63/A6/art6.pdf}, year={2014}, volume={23 (1)}, number={63}, pages={64-76}}

Pełny tekst PDF


Go Back